UK markets closed
 • NIKKEI 225

  28,822.29
  +190.84 (+0.67%)
   
 • HANG SENG

  30,159.01
  +711.16 (+2.41%)
   
 • CRUDE OIL

  52.37
  +0.10 (+0.19%)
   
 • GOLD FUTURES

  1,857.70
  +1.50 (+0.08%)
   
 • DOW

  30,889.43
  -107.55 (-0.35%)
   
 • BTC-GBP

  24,724.74
  +285.07 (+1.17%)
   
 • CMC Crypto 200

  681.17
  +4.27 (+0.63%)
   
 • ^IXIC

  13,581.14
  +38.08 (+0.28%)
   
 • ^FTAS

  3,752.00
  -34.06 (-0.90%)
   

Minutes of Extraordinary General Meeting

Rovsing A/S
·4-min read

År 2020, den 16. december, kl. 10.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Rovsing A/S
(CVR-nr. 16139084)

på selskabets adresse, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde.

Bestyrelsesformand Michael Hove bød velkommen og oplyste, at Sigurd Hundrup i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen havde været annonceret gennem NASDAQ OMX den 24. november 2020 og ved fremsendelse af e-mails / breve samme dag til alle aktionærer, som havde begæret at modtage indkaldelse på denne måde.

På generalforsamlingen var repræsenteret 5 kapitalejere ved fremmøde, fuldmagt eller brevstemme, der samlet repræsenterede nominelt kr. 4.337.250 (86.745 stk. aktier) svarende til 18,94 % af selskabets samlede kapital på i alt 22.894.050 kr. (457.881 aktier) og 18,94 % af stemmerettighederne.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt ud beslutningsdygtig, og at generalforsamlingen gennemførtes med nedenstående dagsorden:

1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve

Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove, for så vidt angik dagsordenspunkt 1.

Pkt. 1: Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter

Som anført i indkaldelsen foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen giver bestyrelsen en bemyndigelse til at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve. Forslaget er motiveret af behovet for at udvide Selskabets finansieringsløsninger forud for en foranstående refinansiering af lån på DKK 4.200.000, der udløber 31. december 2020. Selskabet afsøger pt. en række forskellige muligheder, og i en af de løsningsmodeller, som selskabet undersøger, er der fra långiver stillet krav om, at lånet ydes som et konvertibelt gældsbrev samt, at en eller flere fra selskabets ledelse eller bestyrelse selv tegner en del af lånet.

Forslaget indebærer, at der bliver indsat et nyt afsnit 7 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 16. december 2025 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.

7.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 16. december 2025 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt DKK 10.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve udstedt i henhold til afsnit 7.1.

7.3 Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Der gælder ingen indskrænkning i fortegningsretten knyttet til aktierne ved fremtidige kapitalforhøjelser. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, herunder at hver aktie på nom. DKK 50,00 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i selskabet, fastsættes af bestyrelsen.”

Afsnits- og punktbetegnelserne i vedtægterne efterstående bestemmelser konsekvensændres som følge af indsættelsen af det nye afsnit 7.

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen ligeledes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsrets) til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne, herunder de ændrede vedtægter, hos Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med 79.737 stemmer for, svarende til 91,92 % af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Der blev afgivet 7.008 stemmer imod.

---ooOoo---

Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt.

Dirigenten takkede for opgaven som dirigent og gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Michael Hove.

Michael Hove takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 10.30.

Som dirigent:

______________
Sigurd Hundrup

Attachment